Liên Hệ

VĂN PHÒNG GIAO DỊCH

Địa Chỉ: 661 Trần Xuân Soạn, Phường Tân Hưng, Quận 7

0315711818

028 35 35 9226

info@nghiemphamholdings.vn

www.nghiemphamholdings.vn

Mọi thắc mắc và yêu cầu cần hỗ trợ từ Nghiêm Phạm Holdings.